فوق خانواده : فيزالوپتروئيده آ

در اين كرمها لب هاي كاذب رشد زيادي كرده است و هركدام يك يا چند دندان دارند خانواده مهم آن عبارتند از : فيزالوپترايده ، گناستوميده، اكوريده، تترامريده

خانواده فيزالوپتريده

برجستگي گردنبند مانندي در اطراف پوست ناحيه قدامي وجود دارد لب ها ساده هستند و در سطوح مياني آنها تعدادي دندان كوچك وجود دارد حلق موجود نيست جنس مهم آن فيزالوپترا است

جنس فيزالوپترا

فيزالوپترا پوتياليس

هر دو جنس كرمهاي فشرده اي هستند كه پوست به طرف خلف بدن اتساع يافته غلافي را به وجود مي آورد كه از انتهاي خلفي بدن هم فراتر رفته اطراف آن را احاطه ميكند هر لب مثلثي در بخش مياني آزادش يك رديف سه تايي دندان پهن داخلي دارد و در خارج اين دندانها يك دندان مخروطي شكل خارجي به ارتفاع دندان هاي داخلي قرار گرفته است كه توسط آنها شديدا به مخاط معده مي چسبد. نر 13-5 ميلي متر طول دارد دو باله هاي دمي بزرگي دارد كه قسمت قدامي آن در در سطح شكمي به هم ملحق مي شوند در لبه قدامي كلوآك 4 زوج زائده ساقه دار و سه خاربي پايه و در عقب آن 5 زوج خار بدون پايه وجود دارد. اسپيكول چپ به طول 2/1 ميلي متر است.
ماده 48-15 ميلي متر طول دارد در ماده هاي بارور روي منافذ تناسلي ماده را حلقه اي از مواد سيماني قهوه اي رنگ پوشانده است تخم ها به ابعاد 58-49 در 34-30 ميكرون هستند.

محل ، ميزبان و پراكندگي جغرافيايي انگل

در معده و گربه سانان وحشي از اكثر كشورها گزارش شده است.

وضع آلودگي در ايران

به ترتيب 8/3 و 3/2 درصد گربه هاي اطراف تهران و اصفهان گزارش شده است.

بيماريزايي

اين كرم با دندانهايش شديدا به مخاط معده مي چسبد و ضمن تغذيه ممكن است خونخواري هم بنمايد و پس از تعويض محل ، زخم هاي كوچكي برجاي مي گذارند. كه خونريزي از آن همچنان ادامه مي يابد و سرانجام موجب تورم نزله اي معده، ترشح زياد موكوس و فرسايش مخاط مي شود كه با تهوع و بي اشتهايي همراه است در آلودگي شديد ممكن است خون هم در مدفوع وجود داشته باشد. حيوانات آلوده ممكن است لاغر شوند در صورت تداوم نشانه هاي درمانگاهي ممكن است فلجي هم ديده شود.

گردآوری: دکتر محمد  رضایی ( کلینیک دامپزشکی چیتا_ دکتر بابک)
منبع : کتاب مرجع انگل شناسی دکتر علی اسلامی _ بخش نماتدها