نماتد ها
خانواده : استرونژيلوئيده
كرمهاي اين خانواده را دو نسل آزادزي غيرانگلي و انگلي توليد مي كنند.در روده مهره داران زندگي مي كنند. به گونه هاي مختلف اين كرم ها اصطلاحا (( كرم نخي شكل نازك)) مي گويند.

جنس :
استرونژيلوئيدس
اين جنس چندين گونه دارد كه همگي انگل حيوانات و انسان هستند. نسل انگلي بكرزاست و از تخم آنها در محيط خارج يا مستقيما نوزاد عفونت زاي نسل آينده انگلي به وجود مي آيد و يا نر و ماده بالغ آزاد توليد مي شود. نوزاد عفونت زاي نسل انگلي با نفوذ در پوست ميزبان از طريق خون به ريه ، ناي و حلق رسيده وارد روده مي شود . كرم هاي انگلي بالغ را از روي اندام تناسلي ماده و مري طويل ميتوان شناخت.
استرونژيلوئيدس استراكوراليس
در مخاط روده باريك انسان ، ميمون، سگ و روباه و گربه زندگي ميكند.در آزمايش مدفوع سگ نوزاد آن ديده شده است .ضمنا تخم و كرم بالغ آن به ترتيب در آزمايش مدفوع و كالبدگشايي بچه گربه ديده شده است.
استرونژيلوئيدس كتي
در روده باريك گربه زندگي مي كند.
تشخيص
در صورت شيوع بيماري با نشانه هاي درمانگاهي ، بيش از همه حيوانات شيرخوار آلوده مي شوند و نشانه هاي بارز : بي اشتهايي ، كاهش وزن، اسهال(گاهي همراه با خون) كمخوني مختصر و يا متوسط است. ممكن است در چند درصد دام هاي مبتلا سرفه شديد ديده شود. در آلودگي شديد ممكن است حيوان تلف شود. اين بيماري در سگ هايي كه در لانه پرورش مي يابند بيشتر ديده مي شود. آلودگي عمدتا در تابستان هاي گرم و مرطوب ديده مي شود.
در هفته هاي اول تولد نشانه هاي بيماري در حيوانات جوان مشاهده مي شود وجود تعداد زيادي تخم حاوي نوزاد در مدفوع آنها نشانه استرونژيلوئيدس است.ضمنا بايد يادآور شد ممكن است در حيوانات ظاهرا سالم نيز تعداد زيادي تخم در مدفوع ديده شود.
كنترل
در سگ به دليل مشترك بودن آلودگي بين انسان و سگ بايد دقت زيادي به كار برد و سگ ها را به محيط تميزي منتقل كرد و چون نسل هاي آزادزي غير انگلي نقش مهمي در توليد نوزاد هاي عفونت زا در محيط دارند بايد محيط نگهداري سگ كاملا خشك باشد.
در هفته اول تولد نشانه هاي بيماري در حيوانات جوان مبتلا مشاهده مي شود وجود تعداد زيادي تخم حاوي نوزاد در مدفوع آنها نشانه استرونژيلوئيدوزيس است. ضمنا بايد يادآور شد كه ممكن است در حيوانات ظاهرا سالم نيز تعداد زيادي تخم در مدفوع ديده شود.

گردآوری: دکتر محمد رضایی ( کلینیک دامپزشکی چیتا- دکتر بابک )
منبع: کتاب مرجع انگل شناسی دکتر علی اسلامی- بخش نماتدها