جنس ديپتالونما

نر 30-24 ميلي متر طول و 100-300 ميكرون عرض دارند. اسپيكول آنها نامساوي است. طول ماده ها 60-32 ميلي متر و عرض آنها 300-260 ميكرون است. ميكرفيلرآنها بدون غلاف است.

محل ، ميزبان و پراكندگي جغرافيايي انگل

در لايه هاي صفاقي سگ  گزارش شده است. ميكروفيلر آن شباهت زيادي به ميكروفيلر ديروفيلاريا ايمي تيس دارد ولي دو آن كوتاه و تقريبا گرد است.

ديپتالونماركونديتوم

ميانگين طول نر ها 13 ميلي متر و اسپيكول آنها نامساوي است. ميانگين طول ماده ها 4/23 ميلي متر و بين 17-32 ميلي متر تغيير ميكند و انتهاي خلفي آن به سه برجستگي انتهايي ختم ميشود. ميكروفيلر ها دمي با تكمه – خار مانند دارند.

محل ، ميزبان ها پراكندگي جغرافيايي انگل

اين گونه را از محوطه صفاقي بافتهاي همبند و كليه سگ گزارش كرده اند. از بافتهاي زير پوستي 15 سگ از 20 سگ مورد بررسي 175 عدد كرم بالغ جدا كرد.

وضع آلودگي در ايران

بر اساس آزمايش خون و ديدن ميكروفيلر ها در آن و مشاهده بخشي از يك كرم در زير پوست ناحيه شكم آلودگي موجود ديپتالونما گزارش گرديده است. ضمنا 7/8 درصد سگهاي تهران و 5 درصد سگهاي تبريز و 5 درصد سگهاي مشهد مبتلا به اين انگل بودند.

سير تكاملي

ميزبانهاي واسط ديپتالونماركونديتوم، انواع كك كتنوسفاليدس فليس، كتنوسفاليدس كنيس و پولكس ايرتانس و كنه هاي ريپيسفالوس سانگينوس و هترودوكسوس اسپيني ژر مبياشد. در عرض 10-7 روز در بدن كك ها نوزاد عفونت زا به وجود مي آيد. 68-61 روز طول ميكشد تا در سگ كرم بالغ شود.

بيماريزايي

كرم بالغ بيماري زا نيست ولي بايد در آزمايش خون ، ميكروفيلر آن را از ميكروفيلر ديروفيلاريا ايمي تيس تشخيص داد

گرد آوری: دکتر محمد رضایی (کلینیک دامپزشکی چیتاـ دکتر بابک )
منبع : کتاب مرجع انگل شناسی دکتر علی اسلامی